Fastigheterna nedan ligger inom ramen för fondens placeringsinriktning och skulle kunna vara potentiella framtida förvärv

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5

Om fonden

Fondens investeringsstrategi bygger på att fastighetsvärden varierar över tid medan uthyrda fastigheters kassaflöden är stabila. Genom att äga fastigheter över en längre period i en kostnadseffektiv struktur och dela ut en stor del av kassaflödet får fastigheternas värdeförändring en mindre påverkan på investeringen. Fonden har en tydlig exitstrategi vilket primärt innebär att tillgångarna kommer avyttras och att investerarna får tillbaka insatt kapital justerat för värdeförändringar.

Property Income SEK 2017 riktar sig till investerare som normalt sett inte kommer åt direktinvesteringar i fastigheter. Direktinvesteringar kräver stora kapitalinsatser och är normalt sett endast är tillgängliga för professionella och institutionella investerare. Genom att kollektivt investera i fastighetsmarknaden genom Property Income SEK 2017 kommer även privata investerare åt denna typ av investeringar. I investeringskommittén och i fondens styrelse sitter medarbetare från Catella’s Property Investment Management samt oberoende ledamöter med lång erfarenhet från finans- och fastighetsmarknaden. Fonden bidrar på så sätt även med fastighetskompetens i både utvärdering av och som ägare till fondens investeringar.

Kort fakta
Fondstruktur: Alternativ investeringsfond (AIF)
Investeringsfokus: Fastighetsinvesteringar med långsiktiga hyresintäkter
Målsättning för utdelningar: 6–8% per år från juli 2018, kvartalsvisa utbetalningar
Målsättning totalavkastning: 9–11 procent per år
Segment: Alla segment, inklusive bostäder, handel, kontor och logistik
Geografi: Minst 80 procent av fonden i SEK
Belåning: Ingen långsiktig belåning i fonden, däremot finns belåning i underliggande portföljbolag
Förvaltningsavgift: 0,25 procent
Uppskattad totala löpande avgifter: 0,8 procent
ISK och kapitalförsäkring: Ja
Livslängd: 10 + 2 + 2 år

Dokument

Faktablad

KIID